English

E xperience = DOŚWIADCZENIE

Q uality = JAKOŚĆ

U tility = UŻYTECZNOŚĆ

Nie hołdujemy idei „sztuka dla sztuki”. Staramy się, by rozwiązania przez nas dostarczane dawały konkretne odpowiedzi, spełniały swoją rolę. Były UŻYTECZNE przez pryzmat stawianych przed nimi wymagań, oczekiwań.

A daptation = DOPASOWANIE

T rust = ZAUFANIE

I nteraction = INTERAKCJA

O n Time = NA CZAS

N ovelty = INNOWACJA

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.